Protocol per a l’extracció d’arts de pesca perduts a la costa catalana

Els arts de pesca perduts (APP) han esdevingut una problemàtica creixent per a la conservació dels ecosistemes marins i el seu aprofitament sostenible. 

Els APP, perduts majoritàriament per causes involuntàries tant pels pescadors professionals com esportius, tenen importants efectes sobre les espècies i comunitats marines, a més d’impactes socials en els usos i gestió del territori. els APP poden seguir pescant durant molt temps sense cap control ni aprofitament de les captures, (el que anomenem “pesca fantasma”), poden provocar també un important efecte erosiu sobre les espècies i comunitats bentòniques, molt sensibles a les pertorbacions físiques, i representen una font de contaminació i introducció de material sintètic a la xarxa alimentària.

Un altre efecte important, especialment a la costa catalana on hi ha un important ús del medi marí per a activitats recreatives, es el risc que suposen per la seguretat en la navegació o les activitats aquàtiques, a més de constituir un important impacte visual com a deixalles submarines (Macfadyen et al., 2009; FAO, 2010).

Un altre efecte important es el risc que suposen per la seguretat en la navegació o les activitats aquàtiques, a més de constituir un important impacte visual com a deixalles submarines.

En la darrera dècada, la preocupació per els efectes dels APP ha augmentat considerablement, i diverses iniciatives a nivell internacional han abordat aquesta temàtica. A Catalunya, i des de l’any 2009, al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter es va desenvolupar un programa de localització i retirada d’APP. Aquest projecte va fer evident la necessitat i l’adequació d’aquesta activitat a la resta de la costa catalana, amb la implicació de tots els col·lectius que desenvolupen diferents activitats al litoral, ja siguin institucions, confraries de pescadors, centres d’immersió, organitzacions i col·lectius, o usuaris en general.

En aquest projecte es pretén establir un protocol localització i retirada d’APP a les costes de Catalunya. Degut a l’alta diversitat d’activitats i usos del litoral, aquest projecte només es pot concebre com un projecte de col·laboració amb la participació en les diferents fases de tots els sectors implicats en l’ús i conservació del litoral.

Els objectius principals d’aquest protocol son:

- Reduir el nombre d’APP sobre els fons marins de Catalunya
- Obtenir informació sobre la incidència, el tipus i el nombre d’APP a les costes catalanes
- Determinar i quantificar els efectes dels APP sobre les espècies i els fons marins
- Sensibilitzar als diversos sectors implicats amb la finalitat d’eliminar aquesta problemàtica

Aquest any, la Universitat de Barcelona ha estat beneficiària dins de la Convocatòria de Subvencions del Programa Pleamar, cofinançada pel Fons Europeu Marítim i de Pesca.